ค่านิยม : “ศูนย์มาตรฐาน สื่อสารทั่วถึง หนึ่งในอ่าวไทย”

ศูนย์มาตรฐาน

สื่อสารทั่วถึง

หนึ่งในอ่าวไทย