ปีใหม่2562

รายงาน ปภ.บอ.4

รายที่ 1 นายอองลีน (พม่า) รพ.เกาะสมุย ส่งต่อ รพ.สฎ.

รายที่ 2 นส.ปิยวรรณ ปานมาศ

รายที่ 3 นายนพศักดิ์ บุญเกษม 

รายที่ 4 MR.RONNY VOELKER 

รายที่ 5 MR.WODETZKI MARKGERHARD  

รายที่ 6 นส.เอมอร หวานแก้ว

รายที่ 7 ดญ.อินทิรา เสริมบุตร

รายที่ 8 MISS.JOELL CHECK

รายที่ 9 นายวิทวัส ไทยทองหลาง

รายที่ 10 นายสุภชัย อู่ทอง

รายที่ 11 ดช.สีหราช ชิวหากาญจน์ (รพ.กรุงเทพสมุย ส่งต่อ รพ.เกาะสมุย)

รายที่ 12 นายกิตติศักดิ์ แก้วทอง

รายที่ 13 นายกิตติพศ ฉิมสุด (รพ.ไทยอินเตอร์ ส่งต่อ รพ.เกาะสมุย)

รายที่ 14 นางติ๋ม นรสาร (รพ.บ้านดอน ส่งต่อ รพ.เกาะสมุย)

รายที่ 15 นายวิชัย ทองจันทร

รายที่ 16 น.ส.ชิราภรณ์ แซ่เตียว

รายที่ 17 น.ส.สิริยากร กำลังรัมย์